/Słownictwo

Słownictwo

angielski

kompetytywny, kompetycyjny

 1. «związany z walką lub rywalizacją»
 2. «wzmacniający antagonistyczne działanie jakiejś substancji»

afektywny «uczuciowy, emocjonalny»

popiwek – https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_ponadnormatywnych_wyp%C5%82at_wynagrodze%C5%84 mind blown moment – to jest takie hate – love https://pl.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%82ak rozpizdrek zawód: wyuczony bezrobotny cito [czytaj: c-ito] prędko, niezwłocznie; napis na receptach, zleceniach badań mających zostać zrealizowane niezwłocznie

suflować – wykonywać pracę suflera, podpowiadać aktorom tekst grammar nazi Podać liczbę pojedynczą od “plecy”. bez – lilak nie mówimy kasztan – a kasztanowiec dziesięcioro pleców dwoje wideł Oportunizm (łac. opportunus dosł. (wiatr wiejący) w kierunku portu; przychylny, korzystny, wygodny) – postawa moralna charakteryzująca się rezygnacją ze stałych zasad moralnych lub przekonań dla osiągnięcia doraźnych korzyści, wybieranie zawsze tego, co jest w danej sytuacji bezpieczne i korzystne. terror politycznej poprawności – symptomatyczny – kampowy – przymiotnik od kamp, czyli “zamierzony kicz”, słówko modne wśród recenzentów filmowych:) fantas magoria audytywny desygnat kraj partnerycki kość w gardle archetypy społeczne https://pl.wikipedia.org/wiki/Deus_ex_machina audytywny taki, który słychać, dający się odbierać za pomocą słuchu (np. audytywne środki nauczania); słuchowy

antagonizacja Nie jestem Hemingwayem ale poprzez ten blog komunikuje sie ze swiatem. cold shoulder – stop pokazanie znaku stop Niestabilnosc promienieje kontraktornia https://en.wikipedia.org/wiki/12-hour_clock – meridiem Zasiedzenie służebności symetria tolerancji zuchwały

 1. «zbyt pewny siebie i lekceważący innych; też: świadczący o takich cechach»
 2. «bardzo odważny i skłonny do ryzykowania; też: dokonany przez taką osobę»

szlauch wąż (zwykle gumowy albo plastykowy) najczęściej stosowany do podlewania roślin

koncyliacja

 1. «działanie mające na celu osiągnięcie przez strony pojednania»
 2. «polubowne załatwianie sporów międzynarodowych przez powołanie komisji pojednawczej»

protekcjonalny «traktujący innych z wyższością i pobłażliwą przychylnością; też: świadczący o takim traktowaniu» • protekcjonalnie • protekcjonalność http://sjp.pl/kazuistyka http://sjp.pl/klawy http://sjp.pl/detencja https://pl.wikipedia.org/wiki/Skatologia http://sjp.pl/sukurs https://pl.wiktionary.org/wiki/qui_pro_quo https://pl.wikipedia.org/wiki/Pax_Americana “Wierność – silne swędzenie z zakazem podrapania się.” – Julian Tuwim protekcjonizm – ad vocem – https://pl.wikipedia.org/wiki/Nomenklatura_(polityka) https://pl.wikipedia.org/wiki/Egotyzm

demos w starożytnej Grecji: lud, pospólstwo

omnipotentny wszechpotężny, wszechmocny, wszechwładny

barbaryzm – http://www.polityka.pl/galerie/1674366,15,mizoandryzm-koherentny-15-trudnych-slow-ktore-warto-znac-zeby-zablysnac.read https://pl.wikipedia.org/wiki/Eklektyzm clara pacta claros faciunt amicos (język łaciński) – jasne układy tworzą wiernych przyjaciół “a autrance” – do ostateczności advocatus diaboli [wym. adwokatus diaboli]

 1. «duchowny, który w procesie beatyfikacyjnym lub kanonizacyjnym ma przedstawić argumenty przeciwko uznaniu danej osoby za błogosławioną lub świętą»
 2. «obrońca niesłusznej lub złej sprawy»

https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperatyw https://pl.wikipedia.org/wiki/Perskie_oko http://sjp.pwn.pl/sjp/ad-intra;2548795.html http://sjp.pwn.pl/sjp/ad-extra;2548773.html zawoalować

 1. zakryć twarz woalem;
 2. ukryć prawdę, przedstawić coś nie wprost http://sjp.pwn.pl/doroszewski/gagowy;5429187.html Appeasement (ang.), zaspokajanie, uspokajanie, łagodzenie – polityka ustępstw prowadzona przez rząd Wielkiej Brytanii premiera Neville’a Chamberlaina, a później także rząd francuski premiera Édouarda Daladiera w latach 1936-1939 wobec państw Osi: III Rzeszy i faszystowskich Włoch.

niemiecka szkoła historyczna Pan Propaganda taksonomia Blooma inherentnie pułapka maltuzjańska człowiek operatywny dyskredytować

protekcjonalne podejście

alegoria prawdy – stały umowny sens przenośny

depozyty prawdy

konsensualny

 1. «oparty na konsensusie»
 2. praw. «będący wynikiem zgodnych oświadczeń woli obu stron»

koturnowość przesadna podniosłość i pompatyczność wypowiedzi i gestów; patos, zadęcie

https://en.wikipedia.org/wiki/Coup_de_main https://pl.wikipedia.org/wiki/Coup_de_gr%C3%A2ce http://sjp.pwn.pl/sjp/konfidencjonalny;2564264.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%A9tat katiusza – http://sjp.pl/apatyczny a la carte (fr) – dosł. wg karty; danie z karty – danie do wyboru z jadłospisu (w przeciwieństwie do posiłku z ustalonych z góry dań, np. obiadu klubowego) – każde danie ma swoją cechę oraz cenę http://sjp.pwn.pl/sjp/buchalter;2552746.html http://sjp.pl/endemiczny https://pl.wikipedia.org/wiki/Antrakt https://pl.wikipedia.org/wiki/Demoludy https://pl.wiktionary.org/wiki/plateau filuteryjnie – fraternizować – powód merkantylny – temnyk – depenalizacja – myśl profetyczna – intronizacja – Polska w najlepszym razie jest krajem półperyferyjnym. proletariat = freelancer kognitariusz – filister podlotek –

interragować – fraternizacja – https://pl.wikipedia.org/wiki/Rokosz

ezopowy nastrój – https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ezopowy garniturowiec https://pl.wikipedia.org/wiki/Filister https://pl.wikipedia.org/wiki/Profetyzm – myśl profetyczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostracyzm https://pl.wikipedia.org/wiki/Pluralizm Jednostka niczym, jednostka bzdurą. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bumelant wyrwa substancji narodowej https://pl.wikipedia.org/wiki/Regimentarz – Chmielnicki

przechera

 1. człowiek chytry, przebiegły; spryciarz, krętacz, obłudnik;
 2. człowiek lubiący się sprzeczać; przekora przechera

dopuszczalne w grach przechera

 1. kobieta chytra, przebiegła, obłudna; spryciara, krętaczka;
 2. kobieta lubiąca się sprzeczać; przekora

łaszek potocznie: strój kobiecy

http://www.miejski.pl/slowo-Biurwa rekoncyliacja – proscenium – globalna konsolidacja – per procura – subsekwentnie – dekadencja – deprawacja sensoryczna – sunekura – egzemplum – http://sjp.pl/krajan atawistyczna – Atawizm (łac. atavus – przodek) – regresja ewolucyjna, pojawienie się u danego organizmu nietypowych dla niego cech bądź zachowań, charakterystycznych dla jego odległych przodków. aberracja sztuki wojennej – dystynkcja – Konfidencjalny – http://sjp.pwn.pl/sjp/konfidencjonalny;2564264.html https://pl.wikipedia.org/wiki/Coup_de_gr%C3%A2ce – Coup de grâce https://en.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%A9tat apatyczny żołnierz – in absentia – perorować – kubek cykuty (https://pl.wikipedia.org/wiki/Cykuta) dyzenteria – defteryt krajan https://pl.wikipedia.org/wiki/Homo_oeconomicus blichtr – https://pl.wikipedia.org/wiki/Fantasmagoria polityka kanonierek akuszer dziejowa buchalteria – https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Conference 1884 alegoria – tendencja wahabistyczna – https://pl.wikipedia.org/wiki/Wahhabizm korelat – cojones – rezonować – działanie reaktywne / proaktywne nonszalancja unijny plankton dyktat poprawności politycznej fanatyzm poprawności politycznej izmy: komunizmy, hitleryzmy – dyktaty próżnia aksiomologiczna – ostracyzm – idempotentny = f (f(x)) = f(x) sankcjonować «nadawać czemuś moc prawną» http://sjp.pl/dekowa%C4%87 relata refero [relata refero] (łc.) powtarzam, co mi powiedziano; relacjonuję tylko to, co sam słyszałem; zasada głoszona przez Herodota (Dzieje), który twierdził, że historyk nie musi wierzyć w to, co pisze, musi to tylko wiernie opowiedzieć.

konferować – http://sjp.pl/konferowa%C4%87 ersatz – namiastka http://sjp.pl/ersatz przyjaciele w cudzysłowie labour arbitrage (https://en.wikipedia.org/wiki/Global_labor_arbitrage)- rekoncyliacja danych – ateneum – efekt addycyjny – infamia – socjalizm – to kreowanie problemów a później rozwiązywanie ich mądrość etapu – per procura – inwektywa infantylizm monciwoda mitygacja stresu – wyrobnik

 1. lekcew. «ktoś, kto wykonuje jakąś pracę bez zaangażowania i talentu, tylko dla pieniędzy»
 2. daw. «osoba wynajmująca się do różnych prac fizycznych»

https://pl.wikipedia.org/wiki/Indyferentyzm kontrproduktywny – dystynktywny – hałtura – plebejski –

Mutatis mutandis (łac. „zmieniając to, co powinno być zmienione; po dokonaniu niezbędnych zmian; z uwzględnieniem istniejących różnic”; “stosując odpowiednio”) – zwrot stosowany m.in. w ekonomii, filozofii, logice i naukach prawnych mający na celu zwrócenie uwagi, że rozważana sytuacja jest analogiczna do innej, przytaczanej jako przykład, o ile uwzględni się różnice wynikające z odmiennych warunków.

Ceteris paribus (lub caeteris paribus) – zwrot pochodzący z łaciny, oznaczający dosłownie inne takie samo. Na polski tłumaczy się zwykle jako przy pozostałych warunkach równych lub przy tych samych okolicznościach. Użycie tego zwrotu w celu uproszczenia rozumowania, oznacza świadome odrzucenie możliwości zajścia pewnych wydarzeń lub warunków, mogących zaburzyć związek między przesłanką a wnioskiem.

egzemplifikacja «zilustrowanie czegoś przykładami; też: przykład ilustrujący coś» • egzemplifikacyjny • egzemplifikować

myślenie tetyczne – postrzegamy wydarzenia nie poprzez logikę a poprzez pogląd autorytetów akomodować

 1. w fizjologii: przystosować, przystosowywać układ optyczny oka do wyraźnego widzenia z danej odległości;
 2. w psychologii: udoskonalić, doskonalić naturę poznawczą pod wpływem nowych doświadczeń; 3 w językoznawstwie: zmienić, zmieniać brzmienie głoski w wyniku wymowy razem z głoskami ją otaczającymi (np. “w” w “ławka” wymawiane jako “f”)

permisywizm tendencja do zbytniej tolerancji dla odbiegających od normy zachowań społecznych

skomprymować streścić

apatyczny przymiotnik od: apatia; zobojętniały, nieczuły na bodźce zewnętrzne, niezdolny do odczuwania i okazywania wzruszeń (np. apatyczne spojrzenie, apatyczny chłopak)

lingua franca pamflet https://pl.wiktionary.org/wiki/chapeau_bas strategiczna cierpliwość działanie fasadowe – ekspat – afiliacja – domysły władza osobliwa – legalizm połączony z obroną swojego interesu pluralistyczna struktura – http://www.jasnopis.pl/ szafować «nieoszczędnie lub bez potrzeby używać czegoś albo rozdawać coś»

indagować

wypytywać kogoś, dopytywać się, badać

scale opinion

ekspiacja «okupienie winy» • ekspiacyjny

Stampkneipe

With great power comes great responsibility!

Uśmiech to krzywa która prostuje wszystko.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Firmanctwo

lelum polelum

https://fs.blog/2017/08/amateurs-professionals/

Prostytutka to zawód, kurwa to charakter.

antropogenicznie

na skutek działalności człowieka

to shizzle my fizzle

https://pl.wikipedia.org/wiki/Agape

incerto

koteria

menetyka

task rabbit

salto mortale

dulcynea - przestarzale, ironicznie: ukochana, dama serca

umbrela project

mierzwa «zgnieciona słoma używana na ściółkę dla bydła» zob. obornik. pogard. «ktoś lub coś bez znaczenia, wartości»

eskapizm

pletora - plétora f (plural plétoras)

plethora (an excessive amount or number)

(medicine) plethora (an excess of red blood cells or bodily humours)

peregrynacja

 1. pielgrzymka do miejsc świętych
 2. dłuższa podróż lub wędrówka

ostracyzm

siwucha

sekować «nękać lub prześladować kogoś»

sekować się «dokuczać jeden drugiemu, nękać się wzajemnie»

koncyliacja, koncyliacyjnie

 1. «działanie mające na celu osiągnięcie przez strony pojednania»
 2. «polubowne załatwianie sporów międzynarodowych przez powołanie komisji pojednawczej»

palestra - ogół adwokatów; adwokatura;

przeciąg moralny

emblematyczny przykład

Inkryminacja, inkryminowany – słowo pochodzące od łacińskiego incriminare, a także od francuskiego incrimination, gdzie słowo to ma szersze znaczenie. Inkryminacja oznacza zarzut, oskarżenie, pomówienie, obwinienie lub posądzenie.

polityka tożsamości

propedeutyka «wiadomości wprowadzające do jakiejś dziedziny wiedzy»

https://pl.wikipedia.org/wiki/Decorum

https://pl.wikipedia.org/wiki/Symetryzm

kompartmentalizacja pracy - dzielenie pracy na część tak żeby człowiek nie wiedział co robi całościowo

https://en.wikipedia.org/wiki/Cronyism

helicopter parent

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salariat

sofistyka

 1. «ruch umysłowy stworzony przez sofistów w starożytnej Grecji»
 2. «metoda argumentacji polegająca na wykorzystywaniu wieloznaczności pojęć i na stosowaniu sofizmatów»
 3. «świadome posługiwanie się nieuczciwą argumentacją w celu udowodnienia fałszywej tezy»

kompas moralny

fenomenologiczny fenomenologia «kierunek filozoficzny postulujący poznanie empiryczne i ścisły opis zjawisk bezpośrednio danych; też: metoda badawcza w różnych naukach wyrosła z tego kierunku» • fenomenologiczny • fenomenologicznie • fenomenolog

emergentny

Substancja krolewska

Myślenie konfatyczne

Corpus delicti (łac. przedmiot przestępstwa) - dowód rzeczowy świadczący o przestępstwie, ślad lub przedmiot stanowiący podstawę do przedstawienia wniosków dotyczących popełnionego czynu i sprawcy.

filigranowa

humbug «bardzo rozreklamowana sprawa, która po pewnym czasie okazuje się oszustwem»

mariaż

it affords us the ability to not use … - to daje nam możliwość korzystania, użycia

under the hood - zaawansowany, pod spodem w sensie, głębiej

albeit - all + be + it

back and forth = tam i z powrotem

glooming

trade-off - kompromis

diligent- sumienny

vastly- ogromnie, całkowicie

immune -

immune to sth - nieczuły na coś

common sense [wym. komon sens] - zdrowy rozsądek; chłopski rozum; sposób myślenia oparty na tzw. powszednim doświadczeniu.

side effect - efekt uboczny (similarly ) [act, speak, think] podobnie; to do likewise postąpić podobnie, zrobić to samo; I’m leaving and I suggest you do likewise wychodzę i proponuję, żebyś zrobił to samo

seamless- bez szwów, ciągle, nie przerwanie

standing- status

cumbersome -

vicinity - bliskość, mała odległość

solely - jedynie, wyłącznie

undertake - brać, podejmować

wording - sformułowanie

whereas - natomiast

forthcoming - nadchodzący

inferior -dolny indeks

misnomer -

headsup -

rigid -

burden -

To be wise, REST ain’t perfect.

kick-off notes - notatki ze spotkania rozpoczynajacego/inicjujacego

baseline - linia odniesienia/zerowa

top - down architecture

stakeholder - udziałowiec

wireframe - szkielet

whilst - podczas gdy

fidelity [to sb/sth] wierność f [komuś/czemuś]

to setup a bridge - polaczyc sie

mundane /mgraphicn’deın/ adj [matter, goal] przyziemny, prozaiczny; [life] szary; [performance, book] nieciekawy

fml ( superfluity) an embarrassment of riches kłopot z powodu zbyt dużego wyboru; embarras de richesse fml

to be under suspension - być zawieszonym

resumption - wznowienie

show-stopper - wykonawca lub występ wywołujący entuzjastyczną reakcję widowni bądź przedłużony aplauz

zahlreich - liczny

bestanden - zdany

nich bestanden - niezdany

entspannen - rozluźniać

Geil oder geil?

Das ist nicht zu schaffen. - That can’t be done.

befruchten geh (geistig anregen):

befruchten
inspirować [perf za‑]

Grụndlage <‑, ‑n> NOUN f

Grundlage
podstawa f

jeder Grundlage entbehren
być pozbawionym wszelkichpodstaw     

diese Behauptung entbehrt jederGrundlage
to stwierdzenie nt jest pozbawionewszelkich podstaw

die Grundlagen für etw schaffen
stwarzać [perf stworzyć] podstawyku czemuś

auf der Grundlage dieser Erkenntnisse
na podstawie tej wiedzy

gle̱i̱chzeitig ADJ (zur gleichen Zeit erfolgend)

gleichzeitig Ereignisse, Vorgänge
jednoczesny    

gleichzeitig Ereignisse, Vorgänge
równoczesny

gleichzeitige Aufnahme/Wiedergabe TV
nagrywanie nt /odtwarzanie ntjednoczesne

II. gle̱i̱chzeitig ADV (zur gleichen Zeit)

gleichzeitig verlaufen, erscheinen
jednocześnie

gleichzeitig verlaufen, erscheinen
równocześnie

Ad infinitum

endogeniczny

evil intent === malicious intent

utracjusz - człowiek rozrzutny

candour - the quality of being open and honest; frankness.

commentariat

epistolarny «dotyczący listów lub utworów napisanych w formie listów»

technoskryba

makeshift

walled garden

syfilityk (n.łc. syphiliticus ‘kiłowy’) osoba chora nasyfilis

balet twarzy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Egzegeza

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ingracjacja

discovery phase

working in close loop

rendezvous point

[GB] out of the blue = suddenly

[USA] swing and a miss - po podaniu złej odpowiedzi, chciałem dobrze, ale nie zgadłem, failed attempt at something

to preach to the choir - If you say that someone is preaching to the choir, you mean that they are presenting an argument or opinion to people who already agree with it, coś podobnego do “Mnie tego nie musisz tłumaczyć, mówić”

https://www.proz.com/search/ - Mateusz W. (relayr.) polecił mi gdzie szukać tłumaczeń różnych trudnych zwrotów

signum temporis [wym. s-ignum temporis] «znak, znamię czasu»

prymarny «pierwotny, podstawowy lub najważniejszy»

zasada prymarna

https://pl.wikipedia.org/wiki/Demiurg

https://sjp.pl/intruzywny

opiodowa ekonomia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Paremia_prawnicza

destylacja idei

zżymnąć się — zżymać się «zareagować na coś gniewem»

https://pl.wikipedia.org/wiki/Panteizm

podejście redukcjonistyczne

kasandryczny

parweniusz - człowiek, który dorobił się majątku niekoniecznie ciężką pracą, lecz wykorzystując koneksje, układy, starający się naśladować zamożne warstwy społeczeństwa; dorobkiewicz; nuworysz; nowobogacki

sekutnica - książkowo: kłótliwa, złośliwa, niesympatyczna kobieta; złośnica, piekielnica, kłótnica, awanturnica, szantrapa

Uzus językowy (od łac. usus - zwyczaj[1]), zwany też zwyczajem językowym – przyjęty w danej społeczności sposób posługiwania się systemem językowym, jego jednostkami i regułami ich łączenia. Uzus jest podstawą kształtowania się normy językowej – jeśli pewne elementy, początkowo uznawane za niepoprawne, staną się szeroko rozpowszechnione, a tym samym zaczną należeć do uzusu, to uzyskają one status poprawnych w ramach normy użytkowej, skąd po jakimś czasie mogą przejść do normy wzorcowej.

kreowanie potrzeb

teflonowy człowiek/polityk - ktoś do kogo nic się nie “przykleja”

https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_disease - przekleństwo marnotractwa tego co się ma vide Wenezuela

https://en.wiktionary.org/wiki/locus_classicus

hold the fort - to assume responsibility, especially in another’s absence

leaping frog - coś co się stale zmienia, skacze, zmienne

polityka appeasementu - https://pl.wikipedia.org/wiki/Appeasement

heave to lift; to pull; to raise and fall in waves; dzwigac; pchac; falowac The lake heaved and surged, and we were watching the waves come and go.

indolencja wytworzona przez stare nawyki

apatyczni = bierni

kohabitacja koabitacja, cohabitation;

 1. wspólne rządy partii o odmiennych opcjach politycznych;
 2. dawniej: współżycie, współdziałanie lub współzamieszkiwanie

agora - przestrzeń

beneficjum - korzyść

https://pl.wiktionary.org/wiki/wysiuda%C4%87

https://idioms.thefreedictionary.com/handle+with+kid+gloves

sunny day scenario

https://pl.wiktionary.org/wiki/bigot

agape

sprokurować

 1. «tendencyjnie dobrać fakty, by komuś coś zarzucić»
 2. pot. «przygotować, sporządzić, zorganizować coś»

argumentum ad ignorantiam

kacyk

 1. przywódca plemienny;
 2. potocznie: urzędnik samowolnie sprawujący władzę, wykorzystujący stanowisko dla własnych korzyści

Myślenie lateralne (ang. lateral thinking, lub myślenie w bok[1]) – termin wprowadzony w roku 1967 przez Edwarda de Bono i oznaczający nowe spojrzenie na sytuację (kreatywność), dostrzeżenie nowych możliwości (nowe idee), przeformułowanie problemu dające szansę rozwiązania go nowymi metodami.

ersatz namiastka jakiejś rzeczy lub podróbka, coś zastępczego, gorszej jakości

Pieniędza szczęścia nie dają, ale każdy chce to sprawdzić.

at will https://worldpopulationreview.com/states/at-will-employment-states/

bajać - opowiadać bajki

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cymelia

żyłochlasty

https://pl.wikipedia.org/wiki/Idempotentność

banking cartel

information cartel

infoentermeint

moral compas

stupor zaburzenie psychiczne objawiające się znacznym zahamowaniem ruchowym i ograniczeniem reakcji na bodźce zewnętrzne; osłupienie, drętwica

https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzytwa_Ockhama

Grow Rich In Your Sleep

homogenizacja władzy

neoliberalizm państwo jest łupem

petryfikacja

 1. «utrwalenie (się) czegoś w określonej formie niepodatnej na zmiany»
 2. «proces przemiany w kamień»
 3. «wzmacnianie i uszczelnianie gruntu budowlanego przez wstrzykiwanie jakiegoś utwardzacza»

fading power - zanikająca siła

https://pl.wikipedia.org/wiki/Appeasement

https://pl.wikipedia.org/wiki/Autarkia_(ekonomia)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Impostacja_g%C5%82osu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Neoluddyzm

scholastyka

 1. «średniowieczna filozofia chrześcijańska, charakteryzująca się wywodzeniem prawd z dogmatów religijnych»
 2. «formalistyczne rozumowanie odwołujące się do autorytetów i dogmatów, bezwartościowe naukowo»

good point - słuszna uwaga

utracjusz człowiek lekkomyślnie wydający pieniądze; hulaka; lekkoduch

I haven’t landed yet - jeszcze nie skumałem/zrozumiałem

węzłowisko symboliczne

wise money

a contrario

konsolacja

 1. «pociecha, pocieszenie»
 2. «poczęstunek po pogrzebie»

non consummatum - brak seksu

eudajmonia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_dnia_urodzin

https://pl.wikipedia.org/wiki/Entropia_(teoria_informacji)

https://en.wikipedia.org/wiki/Retail_apocalypse

https://en.wikipedia.org/wiki/Agorism

anomia

idiopatyczny

low hanging fruit

zwierzę uczepione skały pędzące 10k/h przez kosmos - człowiek

homo oeconomicus

https://pl.wikipedia.org/wiki/Akolita

natural born slaves

pokładziny

https://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/punchline

supreme meeting

ultimate goal

way too much - o wiele za dużo

carved in stone - wyryte w kamieniu

deus ex machina:

1 : a god introduced by means of a crane (see crane entry 1 sense 3a) in ancient Greek and Roman drama to decide the final outcome 2 : a person or thing (as in fiction or drama) that appears or is introduced suddenly and unexpectedly and provides a contrived solution to an apparently insoluble difficulty

heads-up - informacyjnie, uwaga na głowy

efemeryczny «krótkotrwały, szybko przemijający» • efemerycznie • efemeryczność

ezopowy język

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prakseologia

money is a sign of poverty

a conto - na poczet należności

kamyczek do ogródka = coś dobrego dla kogoś powiedziane

indyferencja = apatia

widoczny zapierdol

gderliwy

This is an emotion-driven market and greed can flip to fear in a heartbeat.

charakter proszelny

ad inifinitum

plot twist

guns and butter

https://pl.wikipedia.org/wiki/Schadenfreude

https://pl.wikipedia.org/wiki/Homo_agens-institutionalist

https://pl.wikipedia.org/wiki/Creatio_ex_nihilo

spetryfikowany

The word “inflation” originates from the Latin word “inflare,”

https://en.wikipedia.org/wiki/Cisgender

fork off

republikanie - lewica

perlisty śmiech

mafia state

discovery phase

close to impossible

talk to you soon

pytania badawcze

https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzytwa_Ockhama - ucinanie tematów pobocznych w rozmowie

impertynencja

ziemia interpretowana

per procura - w zastępstwie

https://en.wikipedia.org/wiki/Embezzlement

https://pl.wikipedia.org/wiki/List_kaperski

“gentle push”

managable chunks

best guess

https://en.wikipedia.org/wiki/Power_politics - Machtpolitik

paralele

kalumnie

sense making

big/huge eye opener

prokurować

 1. «sporządzać coś, zwykle jakieś dokumenty, w sposób nieuczciwy, dostosowując je do określonych potrzeb»
 2. daw. «przygotowywać coś»

przyczłapa

chałturzyć chałturować; potocznie:

 1. tworzyć coś tandetnego, pozbawionego wartości;
 2. podejmować się podatkowej pracy wyłącznie dla pieniędzy

brzytwa ockhama - ucinać wątki poboczne brzytwą ockhama - nie gadać o pierdołach non stop

https://pl.wiktionary.org/wiki/zaprza%C5%84stwo

szkoła mydła i powidła

utyskiwanie

egzopaństwo - zarządzanie przez SMSy, bierność, spłacanie długów a nie akcja

restytuować - przywracać (przywrócić) do poprzedniego stanu; odnawiać (odnowić)

ius postliminii

“ceny paskarskie”

paskarski - przymiotnik od: paskarstwo; charakterystyczny, typowy dla nieuczciwego i nielegalnego handlu przynoszącego zyski ze sprzedaży po zawyżonych cenach towarów, których brakuje na rynku, odnoszący się do takiego handlu (np. cena paskarska) lub osób zajmujących się takim handlem (np. pośrednik, wspólnik paskarski)

fraternizacja - bratanie się, zaprzyjaźnianie się, zwłaszcza niestosowne i niewłaściwe ze względu na osoby lub okoliczności

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenia_afektywne

jazda po lawinie

economy of action

wishy-washy - chwiejny, niezdecydowany [ informal ]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Inkryminacja

potwarz - oszczerstwo dawniej: spotwarzyć, oszkalować, obmówić

chlebodawca

https://pl.wiktionary.org/wiki/AFAICT

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przewr%C3%B3t_kopernika%C5%84ski

postmodern philosophy

per procura - w zastępstwie

panteizm

wyeradykować

Chronicling: Time-series of archivable data.

Proof of Work =? Proof of Waste

https://pl.wikipedia.org/wiki/Idiosynkrazja

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wst%C4%99ga_M%C3%B6biusa

komorne = czynsz :D

pedel - woźny w zakładzie naukowym

koagulować -

 1. doprowadzać do łączenia się cząstek koloidowych w większe zespoły tworzące spoistą masę; żelować, ścinać;
 2. w medycynie: niszczyć zbędną tkankę wysoką temperaturą; przypalać

predictive programming

https://en.wikipedia.org/wiki/Beggar-my-neighbour

retrospektywny - dotyczący minionych zdarzeń lub przeżyć; retrospekcyjny

ad rem - do rzeczy

Brain in a vet

https://pl.wikiquote.org/wiki/Tomasz_Turowski

ludzka wkładka do hut i kopalń

desowietyzacja

https://sjp.pl/trzpiotka

bunkieryzacja elit

https://pl.wikipedia.org/wiki/Okulografia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sangwinik

https://en.wikipedia.org/wiki/Brainwashing

https://en.wikipedia.org/wiki/Hikikomori

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_silo

https://en.wikipedia.org/wiki/Nomophobia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_transakcyjna

tumiwisizm

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marszand

SPOF - single point of failure

wishes circle

mental model

closing thoughts

Terminus Podobny raczej do rycerza w zbroi aniżeli do automatu, chwiał się po woli na boki. Prawy bark wyglądał na wymieniony, biodra i uda nosiły wyraźne ślady spawania, dokoła żelaznych szwów blacha, odpuszczona żarem, przybrała granitową niemal barwę.

Ao Murbras Znany draper gwiazdowy, dzielny Ao Murbras, wybrał się na Tairię samotrzeć z dwoma psami w skafandrach, by zapolować na zagadkowe stworzenia. Po pięciu dniach wrócił sam, wycieńczony do ostateczności.

Indioci Istoty chodziły na dwu nogach, miały ręce, głowy, oczy, uszy i usta; co prawda usta te znajdowały się pośrodku czoła, uszy pod brodą (i to po parze z każdej strony), oczu zaś aż dziesięcioro, różańcem umieszczonych na policzkach, ale podróżnikowi, który, jak ja, odkrył w swych wyprawach najdziwaczniejsze twory, istoty te do złudzenia przypominały ludzi.

Kareliria (Kalkorob) Młody nacjonalizm Kalkorobu przejawiał się pod postacią nierozumnej nienawiści do wszystkiego, co ludzkie. Prasa karelirska powtarza nieustannie, że jesteśmy ohydnymi handlarzami niewolników i bezprawnie wyzyskujemy niewinne roboty.

Memnogi Panuje przeświadczenie, że te rozumne istoty należą do najbardziej uczynnych, łagodnych, dobrotliwych i przenikniętych altruizmem stworzeń w całym Kosmosie. Maszyna Van Gaelisa Ta maszyna rzeczywiście przejawiała spontaniczność działań: na poziomie 14 miesięcznego dziecka. Miała wartość czysto teoretyczną, ale to był najbliższy mózgowi ludzkiemu model z drutów i szkła, jaki kiedykolwiek istniał.

Potworyk Państwem, do którego trafił Trurl, rządził król Potworyk. Był to militarysta z dziada pradziada, a przy tym sknera iście kosmiczny. Aby ulżyć skarbowi, zniósł wszystkie kary z wyjątkiem głównej.

Cembał Każdy Cembał siedział we własnym pałacu, który mu automatnia zrobiła (tak oni swe niewolnice zwą trybo-chrzestne), wonnościami polewany, kadzidłami okadzany, elektrycznie miłowany, złotem-srebrem spowity, po klejnotach tarzający się, po skarbcach swych przechadzający, z gwardią na ulicy, z haremem w piwnicy, dący w trąby i marmury, ale mimo tego wszystkiego razem dziwnie jakoś niezadowolony, a nawet jakby ponury.

Kosmolud Gigacyan tymczasem olbrzymom poświęcał swój czas; staczał tedy ku sobie wysiłkiem największym słońca i całe galaktyki, roztapiał je, mieszał, spajał, łączył i, ręce do łokci urobiwszy, kosmoluda stworzył, ogromem tak wszechogarniającego, że za nim już nic prawie nie zostało, jeno szparka.

Kosmogonik Żył raz pewien inżynier kosmogonik, który rozjaśniał gwiazdy, żeby pokonać ciemność. Przybył do mgławicy Andromedy, gdy jeszcze była pełna czarnych chmur. Skręcił zaraz wir wielki, a gdy ten ruszył, kosmogonik sięgnął po swoje promienie. Miał ich trzy: czerwony, fioletowy i niewidzialny.

Klapaucjusz Doszły raz Trurla słuchy z daleka o dwóch potężnych konstruktorach benefaktorach, takiego rozumu i takiej doskonałości, że nikt im nie dorówna; udał się zaraz do Klapaucjusza, ten zaś wyjaśnił mu, że to nie o tajemniczych rywalach wieść mówi, lecz o nich samych, Kosmos obiegłszy.

Gębon Gęba zaś jest niewymownie przykra, oczyskami cała od góry do dołu, wzdłuż i w poprzek wysadzana, i ma też jakby nos piłowaty, i szczęki- -nieszczęki, hakowate i stalowe; nie rusza się, cała szczelnie we framugę wpasowana, i tylko oczy jej złodziejsko latają na wsze strony, każda zaś ich grupka inną obejmuje część otoczenia, a wyraz mają taki, jakby szacowały, czy się to wszystko uczciwie opłaci.

Wielki Konstruktor Żył raz pewien wielki konstruktor-wynalazca, który, nie ustając, wymyślał urządzenia niezwykłe i najdziwniejsze stwarzał aparaty. Pieczętował się sercem śmiałym i każdy atom, który wyszedł spod jego ręki, nosił ów znak, że dziwili się potem uczeni, odnajdując w widmach atomowych migotliwe serduszka.

Maszyna-straszyna Maszyna-straszyna idzie, idzie, a w środku tylko jej programy mruczą; co jeden, to przeraźliwszy. Podeszła – i jak nie zaszuści, nie zagwazdra! Aż się sama trochę zlękła.

Bladawce Najpierw byli pleśnieniem i pełzaniem, potem przelali się z oceanu na ląd, żyjąc z wzajemnego się pożerania; a im więcej się pożerali, tym więcej ich było, nareszcie wyprostowali się, pozawieszawszy lepką treść swą na wapiennych rusztowaniach, i pobudowali maszyny. Z tych pramaszyn powstały maszyny rozumne, które spłodziły maszyny mądre, które wymyśliły maszyny doskonałe.

Trurl W owych dobrych, dawnych czasach panował zwyczaj, że konstruktorzy, posiadający Dyplom Omnipotencji Perpetualnej z wyróżnieniem, wyprawiali się kiedy niekiedy w podróże, aby dalekim ludom nieść dobrą radę i pomoc. Zdarzyło się więc, że zgodnie z ową tradycją wyprawili się Trurl i Klapaucjusz, którzy tak umieli gwiazdy stwarzać lub gasić, jakby ktoś orzechy łuskał.

Dzieciomioty Bombardowanie rozpoczęło się w tydzień później, o północy. Wyrychtowane przez starych kanonierów lufy wzniosły się jak jedna, skierowały ku białej gwiazdce państwa cesarskiego – i dały ognia, nie śmiercio-, lecz życionośnego. Trurl strzelał bowiem niemowlętami; jego dzieciomioty osypały cesarstwo niezliczonymi miriadami kwilących pędraków, które, szybko podrastając, oblepiały pieszych i konnych.

Potwór I wił się wściekle całkami nieokreślonymi potwór pod razami równań królewskich, i padał rozprzęgnięty na zbiór nieprzeliczalny niewiadomych, i zrywał się znowu podniesiony do wyższej potęgi, a król go różniczkami, aż operatory funkcyjne leciały na wszystkie strony.

Król Murdas Tak krążyło milami po całym mieście zadowolenie króla Murdasa, że udało mu się zyskać wielkość doczesną i dosłowną, a nadto schować się wszędzie, jak nakazywała wróżba, bo był wszak wszechobecny w całym państwie. Szczególnie malowniczo przedstawiało się to o zmierzchu, kiedy król-olbrzym, jaśniejąc łuną, mrugał światłami-rozmyślaniami, a potem z wolna gasł, zapadając w zasłużony sen.

Kryonidzi Zwali się tak, bo tylko w przeraźliwym mrozie istnieć mogli i w pustce bezsłonecznej. Pobudowali też w niedługim czasie miasta i pałace lodowe, a że wszelkie ciepło groziło im zgubą, zorze polarne łapali do wielkich naczyń przejrzystych i nimi oświetlali swoje siedziby.

Lohnarbeiter

https://en.wikipedia.org/wiki/Eventual_consistency

kacheksja - skrajne wyniszczenie ustroju z zanikiem tkanki tłuszczowej i mięśni; charłactwo

uncharted waters

cliffhanger

małpiarnia powiązana ogonami

uniżony sługa

zaordynować

 1. «przepisać lekarstwa lub zalecić jakąś kurację»
 2. «zastosować jakiś środek zaradczy»
 3. daw. «wydać polecenie»

tyrada 1.«długa mowa na jakiś temat, zwykle utrzymana w podniosłym stylu»

 1. lit. «długie przemówienie bohatera, wygłaszane w ramach dialogu»

profetyczny - proroczy, wieszczy, odnoszący się do profetów lub profetyzmu; profetycki

wiwisekcja - cięcie żywego

humbug «bardzo rozreklamowana sprawa, która po pewnym czasie okazuje się oszustwem»

https://en.wiktionary.org/wiki/peu_%C3%A0_peu

https://www.wikiwand.com/de/Lohnarbeit

“wiek porębny”

bezeceństwo «postępowanie, czyn budzące odrazę»

Habibi is an Arabic word that literally means “my love” (sometimes also translated as “my dear,” “my darling,” or “beloved.”)

antyszambrować - przestarzałe: długo wyczekiwać w przedpokojach, poczekalniach na audiencję, posłuchanie, rozmowę z osobami ustosunkowanymi, wpływowymi

rekapitulacja to inaczej streszczenie wykładu, dyskusji etc. z wymienieniem tego, co było w nich najważniejsze. W znaczeniu biologicznym to regularne powtarzanie się cech przodków w pokoleniach potomnych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Atawizm

homoniepewny

Fachowca - ma słuchać inwestor a nie na odwrót. Bo gdy jest na odwrót to ten Pan co słucha potocznie nazywany jest majstrem co przyjęło się już w 18/19 wieku. Majster był to chłop który trafiał do zamożnych i robił co mu każą w przedziale roboty fizycznej i szeroko pojętej budowlanki, gdy zabrakło prac w tej dziedzinie to jebał przy bydle, trzodzie i całej reszcie aby hajs się zgadzała. Nazywali majstrem tylko po to by nie urażać godności nazywaniem parobkiem bo chłop odpowiedzialny był za dość istotne sprawy jak dach nad głową. Gdy czasem inwestorzy mówią do mnie majster to mnie to wkurwia i prosto z mostu mówię że nie jestem majstrem tylko fachowcem żartobliwie dodając że majster musi mieć wąsy i roboty bez 0,5l z rana nie zaczyna. Także reasumując: majster jest od słuchania swojego Pana a ten sam Pan ma słuchać fachowca bo fachowiec jak nazwa wskazuje zna się na fachu i nie bez powodu został wezwany na robotę. Inwestor zawsze będzie chwalił to za co zapłacił a fachowiec dla własnego dobra jedzie ocenić sam jak to wygląda by się przygotować.

edgy project

wyeradykować

safanduła

summum bonum

bananowa młodzież

et consortes

helicopter view

VERNUNFT-VERSTAND

trybutariusz

Hassliebe

https://en.wikipedia.org/wiki/Putinversteher

Russlandversteher

alpha quality

lege artis

labour market

what is the name of the game

capital age

auction theory

convoluted example

power nap

street cred

mental burnout

Last bit of xyz

napkin math

psim swędem

kompaktowy wymiar

master of none

create narratives

Krzysiu zapadka

zawoalowany

culture war

człowiek mechaniczny

Reprezentować oczekiwania

gargantuicznie wysoka

tectonic shift

sankta ignorancia

wpisać w rzeczywistość

commodity software

cherlawy

last bit of XYZ

leyman opinion

the talk of the town

supozycja

mentalny areszt

wiele zagadnień ogniskuje się

footgun

wattpadowe opowieści

akolit

polski świat wyobrażony rozkwita jak hryzantema

groszorob

akt twórczy

unknown unknowns

pivotal moment

de-bullshit

działanie kreacyjne

umiejętność rozszerzonej argumentacji

stary stetryżały

punkowo - hipisowsko

rug phobia

cesarz wszystkich kryzysów

pick your fights

polikryzysy

akordy wojny

egotycznie

obdzwanianie

akordy wojny

trash talk

Noblesse oblige

militaryzacja siły robotniczej - Leni ~1919

diagonalny

de-sugar

po-lin - tu nocować (hebrajski)

dumny komentariat

reward path

happy path

de novo

polrealizm - słowo wymyślone przez Józefa Mackiewicza oznaczające oderwane myślenie od rzeczywistości polaków

sojusz rubla z dolarem

muscle memory

wypaść z zawiasów

fantasy island

komunał

monetary premium

zimny realista

najweselszy barak w obozie

prawdy popularne

nonviolent communication (we fell like)

polakoletniość - polacy mają tendencję do robienia rzeczy nie do końca, nie w pełni

in silico - na procesorze

Przymus dobrowolny

liberty means responsibility

Scheinfehler

przypierdolki

dekować się pot. «ukrywać się, aby uniknąć jakiegoś obowiązku»

competitive landscape

pastuchowie niemieckiego bydła na uralu

naysayers

https://pl.wikipedia.org/wiki/Creatio_ex_nihilo

Hassliebe

Abfallnation - narody odpadki, które nie przetrwają rewolucji

The khawal (Arabic: خوال) was a traditional native Egyptian male dancer cross-dressed in feminine attire and was popular up until the late eighteenth and early nineteenth centuries.

debullshit

felonia

Schwarzarbeit

szwung pot. «energia i zapał do działania»

godzina dobrobytu - wiadomości za PRL w telewizji (propaganda)

Indie Europy

the life and soul of the party Błędnie: Whatever happened to Peter? He’s so quiet. He’s always been the soul of the company. Poprawnie: Whatever happened to Peter? He’s so quiet. He’s always been the life and soul of the party. “Dusza towarzystwa” to po angielsku ‘the life and soul of the party’.

gargantuan challenge

roads not taken

I explained it too hastily.

Zabrać umysł w podróż po wyobraźni

namysł techniczny

amalgamat

probież

bona fide

eskapizm

ad rem

checque buch diplomatic

brojlerownia

armia typu teatralnego

pierdolić kocopoły

opowieści dziwnej treści

naród księgi

“słowo narzędzie”, przykład: narzędzie

męskie ryby

idioten kamera

hell week

bridger

silicon lottery

Fingerspitzengefühl

Canary - https://en.wikipedia.org/wiki/Sentinel_species

rzeczywistość medialna

ad absurdum

I see that angle too

krytykanctwo

Focus on the input and the output will follow. 一步一脚印


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More