/Słownictwo

Słownictwo

kompetytywny, kompetycyjny

 1. «związany z walką lub rywalizacją»
 2. «wzmacniający antagonistyczne działanie jakiejś substancji»

afektywny «uczuciowy, emocjonalny»

popiwek – https://pl.wikipedia.org/wiki/Podatek_od_ponadnormatywnych_wyp%C5%82at_wynagrodze%C5%84 mind blown moment – to jest takie hate – love https://pl.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%82ak rozpizdrek zawód: wyuczony bezrobotny cito [czytaj: c-ito] prędko, niezwłocznie; napis na receptach, zleceniach badań mających zostać zrealizowane niezwłocznie

suflować – wykonywać pracę suflera, podpowiadać aktorom tekst grammar nazi Podać liczbę pojedynczą od “plecy”. bez – lilak nie mówimy kasztan – a kasztanowiec dziesięcioro pleców dwoje wideł Oportunizm (łac. opportunus dosł. (wiatr wiejący) w kierunku portu; przychylny, korzystny, wygodny) – postawa moralna charakteryzująca się rezygnacją ze stałych zasad moralnych lub przekonań dla osiągnięcia doraźnych korzyści, wybieranie zawsze tego, co jest w danej sytuacji bezpieczne i korzystne. terror politycznej poprawności – symptomatyczny – kampowy – przymiotnik od kamp, czyli “zamierzony kicz”, słówko modne wśród recenzentów filmowych:) fantas magoria audytywny desygnat kraj partnerycki kość w gardle archetypy społeczne https://pl.wikipedia.org/wiki/Deus_ex_machina audytywny taki, który słychać, dający się odbierać za pomocą słuchu (np. audytywne środki nauczania); słuchowy

antagonizacja Nie jestem Hemingwayem ale poprzez ten blog komunikuje sie ze swiatem. cold shoulder – stop pokazanie znaku stop Niestabilnosc promienieje kontraktornia https://en.wikipedia.org/wiki/12-hour_clock – meridiem Zasiedzenie służebności symetria tolerancji zuchwały

 1. «zbyt pewny siebie i lekceważący innych; też: świadczący o takich cechach»
 2. «bardzo odważny i skłonny do ryzykowania; też: dokonany przez taką osobę»

szlauch wąż (zwykle gumowy albo plastykowy) najczęściej stosowany do podlewania roślin

koncyliacja

 1. «działanie mające na celu osiągnięcie przez strony pojednania»
 2. «polubowne załatwianie sporów międzynarodowych przez powołanie komisji pojednawczej»

protekcjonalny «traktujący innych z wyższością i pobłażliwą przychylnością; też: świadczący o takim traktowaniu» • protekcjonalnie • protekcjonalność http://sjp.pl/kazuistyka http://sjp.pl/klawy http://sjp.pl/detencja https://pl.wikipedia.org/wiki/Skatologia http://sjp.pl/sukurs https://pl.wiktionary.org/wiki/qui_pro_quo https://pl.wikipedia.org/wiki/Pax_Americana “Wierność – silne swędzenie z zakazem podrapania się.” – Julian Tuwim protekcjonizm – ad vocem – https://pl.wikipedia.org/wiki/Nomenklatura_(polityka) https://pl.wikipedia.org/wiki/Egotyzm

demos w starożytnej Grecji: lud, pospólstwo

omnipotentny wszechpotężny, wszechmocny, wszechwładny

barbaryzm – http://www.polityka.pl/galerie/1674366,15,mizoandryzm-koherentny-15-trudnych-slow-ktore-warto-znac-zeby-zablysnac.read https://pl.wikipedia.org/wiki/Eklektyzm clara pacta claros faciunt amicos (język łaciński) – jasne układy tworzą wiernych przyjaciół “a autrance” – do ostateczności advocatus diaboli [wym. adwokatus diaboli]

 1. «duchowny, który w procesie beatyfikacyjnym lub kanonizacyjnym ma przedstawić argumenty przeciwko uznaniu danej osoby za błogosławioną lub świętą»
 2. «obrońca niesłusznej lub złej sprawy»

https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperatyw https://pl.wikipedia.org/wiki/Perskie_oko http://sjp.pwn.pl/sjp/ad-intra;2548795.html http://sjp.pwn.pl/sjp/ad-extra;2548773.html zawoalować

 1. zakryć twarz woalem;
 2. ukryć prawdę, przedstawić coś nie wprost http://sjp.pwn.pl/doroszewski/gagowy;5429187.html Appeasement (ang.), zaspokajanie, uspokajanie, łagodzenie – polityka ustępstw prowadzona przez rząd Wielkiej Brytanii premiera Neville’a Chamberlaina, a później także rząd francuski premiera Édouarda Daladiera w latach 1936-1939 wobec państw Osi: III Rzeszy i faszystowskich Włoch.

niemiecka szkoła historyczna Pan Propaganda taksonomia Blooma inherentnie pułapka maltuzjańska człowiek operatywny dyskredytować

protekcjonalne podejście

alegoria prawdy – stały umowny sens przenośny

depozyty prawdy

konsensualny

 1. «oparty na konsensusie»
 2. praw. «będący wynikiem zgodnych oświadczeń woli obu stron»

koturnowość przesadna podniosłość i pompatyczność wypowiedzi i gestów; patos, zadęcie

https://en.wikipedia.org/wiki/Coup_de_main https://pl.wikipedia.org/wiki/Coup_de_gr%C3%A2ce http://sjp.pwn.pl/sjp/konfidencjonalny;2564264.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%A9tat katiusza – http://sjp.pl/apatyczny a la carte (fr) – dosł. wg karty; danie z karty – danie do wyboru z jadłospisu (w przeciwieństwie do posiłku z ustalonych z góry dań, np. obiadu klubowego) – każde danie ma swoją cechę oraz cenę http://sjp.pwn.pl/sjp/buchalter;2552746.html http://sjp.pl/endemiczny https://pl.wikipedia.org/wiki/Antrakt https://pl.wikipedia.org/wiki/Demoludy https://pl.wiktionary.org/wiki/plateau filuteryjnie – fraternizować – powód merkantylny – temnyk – depenalizacja – myśl profetyczna – intronizacja – Polska w najlepszym razie jest krajem półperyferyjnym. proletariat = freelancer kognitariusz – filister podlotek –

interragować – fraternizacja – https://pl.wikipedia.org/wiki/Rokosz

ezopowy nastrój – https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_ezopowy garniturowiec https://pl.wikipedia.org/wiki/Filister https://pl.wikipedia.org/wiki/Profetyzm – myśl profetyczna https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostracyzm https://pl.wikipedia.org/wiki/Pluralizm Jednostka niczym, jednostka bzdurą. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bumelant wyrwa substancji narodowej https://pl.wikipedia.org/wiki/Regimentarz – Chmielnicki

przechera

 1. człowiek chytry, przebiegły; spryciarz, krętacz, obłudnik;
 2. człowiek lubiący się sprzeczać; przekora przechera

dopuszczalne w grach przechera

 1. kobieta chytra, przebiegła, obłudna; spryciara, krętaczka;
 2. kobieta lubiąca się sprzeczać; przekora

łaszek potocznie: strój kobiecy

http://www.miejski.pl/slowo-Biurwa rekoncyliacja – proscenium – globalna konsolidacja – per procura – subsekwentnie – dekadencja – deprawacja sensoryczna – sunekura – egzemplum – http://sjp.pl/krajan atawistyczna – Atawizm (łac. atavus – przodek) – regresja ewolucyjna, pojawienie się u danego organizmu nietypowych dla niego cech bądź zachowań, charakterystycznych dla jego odległych przodków. aberracja sztuki wojennej – dystynkcja – Konfidencjalny – http://sjp.pwn.pl/sjp/konfidencjonalny;2564264.html https://pl.wikipedia.org/wiki/Coup_de_gr%C3%A2ce – Coup de grâce https://en.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%A9tat apatyczny żołnierz – in absentia – perorować – kubek cykuty (https://pl.wikipedia.org/wiki/Cykuta) dyzenteria – defteryt krajan https://pl.wikipedia.org/wiki/Homo_oeconomicus blichtr – https://pl.wikipedia.org/wiki/Fantasmagoria polityka kanonierek akuszer dziejowa buchalteria – https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Conference 1884 alegoria – tendencja wahabistyczna – https://pl.wikipedia.org/wiki/Wahhabizm korelat – cojones – rezonować – działanie reaktywne / proaktywne nonszalancja unijny plankton dyktat poprawności politycznej fanatyzm poprawności politycznej izmy: komunizmy, hitleryzmy – dyktaty próżnia aksiomologiczna – ostracyzm – idempotentny = f (f(x)) = f(x) sankcjonować «nadawać czemuś moc prawną» http://sjp.pl/dekowa%C4%87 relata refero [relata refero] (łc.) powtarzam, co mi powiedziano; relacjonuję tylko to, co sam słyszałem; zasada głoszona przez Herodota (Dzieje), który twierdził, że historyk nie musi wierzyć w to, co pisze, musi to tylko wiernie opowiedzieć.

konferować – http://sjp.pl/konferowa%C4%87 ersatz – namiastka http://sjp.pl/ersatz przyjaciele w cudzysłowie labour arbitrage (https://en.wikipedia.org/wiki/Global_labor_arbitrage)- rekoncyliacja danych – ateneum – efekt addycyjny – infamia – socjalizm – to kreowanie problemów a później rozwiązywanie ich mądrość etapu – per procura – inwektywa infantylizm monciwoda mitygacja stresu – wyrobnik

 1. lekcew. «ktoś, kto wykonuje jakąś pracę bez zaangażowania i talentu, tylko dla pieniędzy»
 2. daw. «osoba wynajmująca się do różnych prac fizycznych»

https://pl.wikipedia.org/wiki/Indyferentyzm kontrproduktywny – dystynktywny – hałtura – plebejski –

Mutatis mutandis (łac. „zmieniając to, co powinno być zmienione; po dokonaniu niezbędnych zmian; z uwzględnieniem istniejących różnic”; “stosując odpowiednio”) – zwrot stosowany m.in. w ekonomii, filozofii, logice i naukach prawnych mający na celu zwrócenie uwagi, że rozważana sytuacja jest analogiczna do innej, przytaczanej jako przykład, o ile uwzględni się różnice wynikające z odmiennych warunków.

Ceteris paribus (lub caeteris paribus) – zwrot pochodzący z łaciny, oznaczający dosłownie inne takie samo. Na polski tłumaczy się zwykle jako przy pozostałych warunkach równych lub przy tych samych okolicznościach. Użycie tego zwrotu w celu uproszczenia rozumowania, oznacza świadome odrzucenie możliwości zajścia pewnych wydarzeń lub warunków, mogących zaburzyć związek między przesłanką a wnioskiem.

egzemplifikacja «zilustrowanie czegoś przykładami; też: przykład ilustrujący coś» • egzemplifikacyjny • egzemplifikować

myślenie tetyczne – postrzegamy wydarzenia nie poprzez logikę a poprzez pogląd autorytetów akomodować

 1. w fizjologii: przystosować, przystosowywać układ optyczny oka do wyraźnego widzenia z danej odległości;
 2. w psychologii: udoskonalić, doskonalić naturę poznawczą pod wpływem nowych doświadczeń; 3 w językoznawstwie: zmienić, zmieniać brzmienie głoski w wyniku wymowy razem z głoskami ją otaczającymi (np. “w” w “ławka” wymawiane jako “f”)

permisywizm tendencja do zbytniej tolerancji dla odbiegających od normy zachowań społecznych

skomprymować streścić

apatyczny przymiotnik od: apatia; zobojętniały, nieczuły na bodźce zewnętrzne, niezdolny do odczuwania i okazywania wzruszeń (np. apatyczne spojrzenie, apatyczny chłopak)

lingua franca pamflet https://pl.wiktionary.org/wiki/chapeau_bas strategiczna cierpliwość działanie fasadowe – ekspat – afiliacja – domysły władza osobliwa – legalizm połączony z obroną swojego interesu pluralistyczna struktura – http://www.jasnopis.pl/ szafować «nieoszczędnie lub bez potrzeby używać czegoś albo rozdawać coś»

indagować

wypytywać kogoś, dopytywać się, badać

scale opinion

ekspiacja «okupienie winy» • ekspiacyjny

Stampkneipe

With great power comes great responsibility!

Uśmiech to krzywa która prostuje wszystko.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Firmanctwo

lelum polelum

https://fs.blog/2017/08/amateurs-professionals/

Prostytutka to zawód, kurwa to charakter.

antropogenicznie

na skutek działalności człowieka

to shizzle my fizzle

https://pl.wikipedia.org/wiki/Agape

incerto

koteria

menetyka

task rabbit

salto mortale

dulcynea - przestarzale, ironicznie: ukochana, dama serca

umbrela project

mierzwa «zgnieciona słoma używana na ściółkę dla bydła» zob. obornik. pogard. «ktoś lub coś bez znaczenia, wartości»

eskapizm

pletora - plétora f (plural plétoras)

plethora (an excessive amount or number)

(medicine) plethora (an excess of red blood cells or bodily humours)

peregrynacja

 1. pielgrzymka do miejsc świętych
 2. dłuższa podróż lub wędrówka

ostracyzm

siwucha

sekować «nękać lub prześladować kogoś»

sekować się «dokuczać jeden drugiemu, nękać się wzajemnie»

koncyliacja, koncyliacyjnie

 1. «działanie mające na celu osiągnięcie przez strony pojednania»
 2. «polubowne załatwianie sporów międzynarodowych przez powołanie komisji pojednawczej»

palestra - ogół adwokatów; adwokatura;

przeciąg moralny

emblematyczny przykład

Inkryminacja, inkryminowany – słowo pochodzące od łacińskiego incriminare, a także od francuskiego incrimination, gdzie słowo to ma szersze znaczenie. Inkryminacja oznacza zarzut, oskarżenie, pomówienie, obwinienie lub posądzenie.

polityka tożsamości

propedeutyka «wiadomości wprowadzające do jakiejś dziedziny wiedzy»

https://pl.wikipedia.org/wiki/Decorum

https://pl.wikipedia.org/wiki/Symetryzm

kompartmentalizacja pracy - dzielenie pracy na część tak żeby człowiek nie wiedział co robi całościowo

https://en.wikipedia.org/wiki/Cronyism

helicopter parent

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salariat

sofistyka

 1. «ruch umysłowy stworzony przez sofistów w starożytnej Grecji»
 2. «metoda argumentacji polegająca na wykorzystywaniu wieloznaczności pojęć i na stosowaniu sofizmatów»
 3. «świadome posługiwanie się nieuczciwą argumentacją w celu udowodnienia fałszywej tezy»

kompas moralny

fenomenologiczny fenomenologia «kierunek filozoficzny postulujący poznanie empiryczne i ścisły opis zjawisk bezpośrednio danych; też: metoda badawcza w różnych naukach wyrosła z tego kierunku» • fenomenologiczny • fenomenologicznie • fenomenolog

emergentny

Substancja krolewska

Myślenie konfatyczne

Corpus delicti (łac. przedmiot przestępstwa) - dowód rzeczowy świadczący o przestępstwie, ślad lub przedmiot stanowiący podstawę do przedstawienia wniosków dotyczących popełnionego czynu i sprawcy.

filigranowa

humbug «bardzo rozreklamowana sprawa, która po pewnym czasie okazuje się oszustwem»

mariaż

it affords us the ability to not use … - to daje nam możliwość korzystania, użycia

under the hood - zaawansowany, pod spodem w sensie, głębiej

albeit - all + be + it

back and forth = tam i z powrotem

glooming

trade-off - kompromis

diligent- sumienny

vastly- ogromnie, całkowicie

immune -

immune to sth - nieczuły na coś

common sense [wym. komon sens] - zdrowy rozsądek; chłopski rozum; sposób myślenia oparty na tzw. powszednim doświadczeniu.

side effect - efekt uboczny (similarly ) [act, speak, think] podobnie; to do likewise postąpić podobnie, zrobić to samo; I’m leaving and I suggest you do likewise wychodzę i proponuję, żebyś zrobił to samo

seamless- bez szwów, ciągle, nie przerwanie

standing- status

cumbersome -

vicinity - bliskość, mała odległość

solely - jedynie, wyłącznie

undertake - brać, podejmować

wording - sformułowanie

whereas - natomiast

forthcoming - nadchodzący

inferior -dolny indeks

misnomer -

headsup -

rigid -

burden -

To be wise, REST ain’t perfect.

kick-off notes - notatki ze spotkania rozpoczynajacego/inicjujacego

baseline - linia odniesienia/zerowa

top - down architecture

stakeholder - udziałowiec

wireframe - szkielet

whilst - podczas gdy

fidelity [to sb/sth] wierność f [komuś/czemuś]

to setup a bridge - polaczyc sie

mundane /mgraphicn’deın/ adj [matter, goal] przyziemny, prozaiczny; [life] szary; [performance, book] nieciekawy

fml ( superfluity) an embarrassment of riches kłopot z powodu zbyt dużego wyboru; embarras de richesse fml

to be under suspension - być zawieszonym

resumption - wznowienie

show-stopper - wykonawca lub występ wywołujący entuzjastyczną reakcję widowni bądź przedłużony aplauz

zahlreich - liczny

bestanden - zdany

nich bestanden - niezdany

entspannen - rozluźniać

Geil oder geil?

Das ist nicht zu schaffen. - That can’t be done.

befruchten geh (geistig anregen):

befruchten
inspirować [perf za‑]

Grụndlage <‑, ‑n> NOUN f

Grundlage
podstawa f

jeder Grundlage entbehren
być pozbawionym wszelkichpodstaw     

diese Behauptung entbehrt jederGrundlage
to stwierdzenie nt jest pozbawionewszelkich podstaw

die Grundlagen für etw schaffen
stwarzać [perf stworzyć] podstawyku czemuś

auf der Grundlage dieser Erkenntnisse
na podstawie tej wiedzy

gle̱i̱chzeitig ADJ (zur gleichen Zeit erfolgend)

gleichzeitig Ereignisse, Vorgänge
jednoczesny    

gleichzeitig Ereignisse, Vorgänge
równoczesny

gleichzeitige Aufnahme/Wiedergabe TV
nagrywanie nt /odtwarzanie ntjednoczesne

II. gle̱i̱chzeitig ADV (zur gleichen Zeit)

gleichzeitig verlaufen, erscheinen
jednocześnie

gleichzeitig verlaufen, erscheinen
równocześnie

Ad infinitum

endogeniczny

evil intent === malicious intent

utracjusz - człowiek rozrzutny

candour - the quality of being open and honest; frankness.

commentariat

epistolarny «dotyczący listów lub utworów napisanych w formie listów»

technoskryba

makeshift

walled garden

syfilityk (n.łc. syphiliticus ‘kiłowy’) osoba chora nasyfilis

balet twarzy

https://pl.wikipedia.org/wiki/Egzegeza

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ingracjacja

discovery phase

working in close loop

rendezvous point

[GB] out of the blue = suddenly

[USA] swing and a miss - po podaniu złej odpowiedzi, chciałem dobrze, ale nie zgadłem, failed attempt at something

to preach to the choir - If you say that someone is preaching to the choir, you mean that they are presenting an argument or opinion to people who already agree with it, coś podobnego do “Mnie tego nie musisz tłumaczyć, mówić”

https://www.proz.com/search/ - Mateusz W. (relayr.) polecił mi gdzie szukać tłumaczeń różnych trudnych zwrotów

signum temporis [wym. s-ignum temporis] «znak, znamię czasu»

prymarny «pierwotny, podstawowy lub najważniejszy»

zasada prymarna

https://pl.wikipedia.org/wiki/Demiurg

https://sjp.pl/intruzywny

opiodowa ekonomia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Paremia_prawnicza

destylacja idei

zżymnąć się — zżymać się «zareagować na coś gniewem»

https://pl.wikipedia.org/wiki/Panteizm

podejście redukcjonistyczne

kasandryczny

parweniusz - człowiek, który dorobił się majątku niekoniecznie ciężką pracą, lecz wykorzystując koneksje, układy, starający się naśladować zamożne warstwy społeczeństwa; dorobkiewicz; nuworysz; nowobogacki

sekutnica - książkowo: kłótliwa, złośliwa, niesympatyczna kobieta; złośnica, piekielnica, kłótnica, awanturnica, szantrapa

Uzus językowy (od łac. usus - zwyczaj[1]), zwany też zwyczajem językowym – przyjęty w danej społeczności sposób posługiwania się systemem językowym, jego jednostkami i regułami ich łączenia. Uzus jest podstawą kształtowania się normy językowej – jeśli pewne elementy, początkowo uznawane za niepoprawne, staną się szeroko rozpowszechnione, a tym samym zaczną należeć do uzusu, to uzyskają one status poprawnych w ramach normy użytkowej, skąd po jakimś czasie mogą przejść do normy wzorcowej.

kreowanie potrzeb

teflonowy człowiek/polityk - ktoś do kogo nic się nie “przykleja”

https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_disease - przekleństwo marnotractwa tego co się ma vide Wenezuela

https://en.wiktionary.org/wiki/locus_classicus

hold the fort - to assume responsibility, especially in another’s absence

leaping frog - coś co się stale zmienia, skacze, zmienne

polityka appeasementu - https://pl.wikipedia.org/wiki/Appeasement

heave to lift; to pull; to raise and fall in waves; dzwigac; pchac; falowac The lake heaved and surged, and we were watching the waves come and go.

indolencja wytworzona przez stare nawyki

apatyczni = bierni

kohabitacja koabitacja, cohabitation;

 1. wspólne rządy partii o odmiennych opcjach politycznych;
 2. dawniej: współżycie, współdziałanie lub współzamieszkiwanie

agora - przestrzeń

beneficjum - korzyść

https://pl.wiktionary.org/wiki/wysiuda%C4%87

https://idioms.thefreedictionary.com/handle+with+kid+gloves

sunny day scenario

https://pl.wiktionary.org/wiki/bigot

agape

sprokurować

 1. «tendencyjnie dobrać fakty, by komuś coś zarzucić»
 2. pot. «przygotować, sporządzić, zorganizować coś»

argumentum ad ignorantiam

kacyk

 1. przywódca plemienny;
 2. potocznie: urzędnik samowolnie sprawujący władzę, wykorzystujący stanowisko dla własnych korzyści

Myślenie lateralne (ang. lateral thinking, lub myślenie w bok[1]) – termin wprowadzony w roku 1967 przez Edwarda de Bono i oznaczający nowe spojrzenie na sytuację (kreatywność), dostrzeżenie nowych możliwości (nowe idee), przeformułowanie problemu dające szansę rozwiązania go nowymi metodami.

ersatz namiastka jakiejś rzeczy lub podróbka, coś zastępczego, gorszej jakości

Pieniędza szczęścia nie dają, ale każdy chce to sprawdzić.

at will https://worldpopulationreview.com/states/at-will-employment-states/

bajać - opowiadać bajki

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cymelia

żyłochlasty

https://pl.wikipedia.org/wiki/Idempotentność

banking cartel

information cartel

infoentermeint

moral compas

stupor zaburzenie psychiczne objawiające się znacznym zahamowaniem ruchowym i ograniczeniem reakcji na bodźce zewnętrzne; osłupienie, drętwica

https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzytwa_Ockhama

Grow Rich In Your Sleep

homogenizacja władzy

neoliberalizm państwo jest łupem

petryfikacja

 1. «utrwalenie (się) czegoś w określonej formie niepodatnej na zmiany»
 2. «proces przemiany w kamień»
 3. «wzmacnianie i uszczelnianie gruntu budowlanego przez wstrzykiwanie jakiegoś utwardzacza»

fading power - zanikająca siła

https://pl.wikipedia.org/wiki/Appeasement

https://pl.wikipedia.org/wiki/Autarkia_(ekonomia)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Impostacja_g%C5%82osu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Neoluddyzm

scholastyka

 1. «średniowieczna filozofia chrześcijańska, charakteryzująca się wywodzeniem prawd z dogmatów religijnych»
 2. «formalistyczne rozumowanie odwołujące się do autorytetów i dogmatów, bezwartościowe naukowo»

good point - słuszna uwaga

utracjusz człowiek lekkomyślnie wydający pieniądze; hulaka; lekkoduch

I haven’t landed yet - jeszcze nie skumałem/zrozumiałem

węzłowisko symboliczne

wise money

a contrario

konsolacja

 1. «pociecha, pocieszenie»
 2. «poczęstunek po pogrzebie»

non consummatum - brak seksu

eudajmonia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Paradoks_dnia_urodzin

https://pl.wikipedia.org/wiki/Entropia_(teoria_informacji)

https://en.wikipedia.org/wiki/Retail_apocalypse

https://en.wikipedia.org/wiki/Agorism

anomia

idiopatyczny

low hanging fruit

zwierzę uczepione skały pędzące 10k/h przez kosmos - człowiek

homo oeconomicus

https://pl.wikipedia.org/wiki/Akolita

natural born slaves

pokładziny

https://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/punchline

supreme meeting

ultimate goal

way too much - o wiele za dużo

carved in stone - wyryte w kamieniu

deus ex machina:

1 : a god introduced by means of a crane (see crane entry 1 sense 3a) in ancient Greek and Roman drama to decide the final outcome 2 : a person or thing (as in fiction or drama) that appears or is introduced suddenly and unexpectedly and provides a contrived solution to an apparently insoluble difficulty

heads-up - informacyjnie, uwaga na głowy

efemeryczny «krótkotrwały, szybko przemijający» • efemerycznie • efemeryczność

ezopowy język

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prakseologia

money is a sign of poverty

a conto - na poczet należności

kamyczek do ogródka = coś dobrego dla kogoś powiedziane

indyferencja = apatia

widoczny zapierdol

gderliwy

This is an emotion-driven market and greed can flip to fear in a heartbeat.

charakter proszelny

ad inifinitum

plot twist

guns and butter

https://pl.wikipedia.org/wiki/Schadenfreude

https://pl.wikipedia.org/wiki/Homo_agens-institutionalist

https://pl.wikipedia.org/wiki/Creatio_ex_nihilo

spetryfikowany

The word “inflation” originates from the Latin word “inflare,”

https://en.wikipedia.org/wiki/Cisgender

fork off

republikanie - lewica

perlisty śmiech

mafia state

discovery phase

close to impossible

talk to you soon

pytania badawcze

https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzytwa_Ockhama - ucinanie tematów pobocznych w rozmowie

impertynencja

ziemia interpretowana

per procura - w zastępstwie

https://en.wikipedia.org/wiki/Embezzlement

https://pl.wikipedia.org/wiki/List_kaperski


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More