/Donald Trump

20 stycznia

2023

rezerwy usd


usdebt


2022

Astar Network

astr

astr2


Płatne staże w IKEA dla uchodźczyń i uchodźców

Jednym z najważniejszych czynników utrudniających uchodźczyniom i uchodźcom zbudowanie dobrego, bezpiecznego życia w Polsce są trudności w znalezieniu stabilnego zatrudnienia. Wynika to często z braku doświadczenia zawodowego na lokalnym rynku pracy, słabej znajomości języka polskiego, nieznajomości procedur i ograniczonego dostępu do informacji. Nie pomagają również obawy pracodawców oraz uprzedzenia i stereotypy na temat uchodźczyń i uchodźców, które funkcjonują w społeczeństwie.

Projekt jest realizowany w ramach globalnej inicjatywy IKEA „Refugee Skills for Employment” (“Zwiększanie kompetencji zawodowych uchodźców i uchodźczyń”). IKEA jest Partnerem Strategicznym Fundacji Ocalenie.

2021

joe

1956

To właśnie w 1956 r. niemiecki filozof żydowski Günther Anders napisał tę wstępną refleksję: „Aby zawczasu zdusić jakąkolwiek rewoltę, należy przede wszystkim nie podchodzić do tego w sposób brutalny. Archaiczne metody, takie jak te Hitlera, są wyraźnie przestarzałe. Wystarczy stworzyć kolektywne uwarunkowanie tak silne, że sama idea buntu jest nie przyjdzie jeszcze bardziej do głowy mężczyzn. Ideałem byłoby formowanie jednostek od urodzenia poprzez ograniczanie ich wrodzonych zdolności biologicznych… Następnie kontynuowalibyśmy warunkowanie poprzez drastyczne obniżenie poziomu i jakości edukacji, aby przywrócić ją do formy integracji zawodowej. Osoba niewykształcona ma tylko ograniczony horyzont myślowy i im bardziej jego myśl ogranicza się do materialnych, przeciętnych trosk, tym mniej może się buntować. Musimy zadbać o to, by dostęp do wiedzy stawał się coraz trudniejszy i elitarny… by pogłębiała się przepaść między ludźmi a nauką, by informacje przeznaczone dla ogółu były znieczulane na wszelkie treści o charakterze wywrotowym. Przede wszystkim brak filozofii. Tutaj znowu musimy użyć perswazji, a nie bezpośredniej przemocy: będziemy nadawać masowo, za pośrednictwem telewizji, ogłupiającą rozrywkę, zawsze schlebiającą emocjom, instynktownym. Zajmiemy umysły tym, co daremne i zabawne. Dobrze jest z paplaniną i nieustanną muzyką, aby umysł nie zastanawiał się, nie myślał, zastanawiał się. Seksualność zostanie umieszczona na czele ludzkich zainteresowań. Jako znieczulenie społeczne nie ma nic lepszego. Ogólnie rzecz biorąc, postaramy się odrzucić powagę egzystencji, wyszydzić wszystko, co ma wysoką wartość, stale przepraszać za lekkość; aby euforia reklamy, konsumpcji stała się standardem ludzkiego szczęścia i wzorem wolności. Uwarunkowanie w ten sposób samo z siebie wytworzy taką integrację, że jedyną obawą (którą trzeba będzie podtrzymywać) będzie strach przed wykluczeniem z systemu, a tym samym brakiem dostępu do warunków materialnych niezbędnych do szczęścia. Tak wytworzony człowiek masowy musi być traktowany jako to, czym jest: produktem, cielęciem i musi być nadzorowany jak stado. Wszystko, co usypia przytomność umysłu, duch krytyczny jest społecznie dobre, wszystko, co może go obudzić, musi być zwalczane, wyśmiewane, tłumione… Każda doktryna kwestionująca system musi najpierw zostać oznaczona jako wywrotowa i terrorystyczna, a ci, którzy ją wspierają, muszą być następnie tak traktowani.

Gunther Anders “starzenie się człowieka” 1956” Via Stephanie VibraSens

1942

Fragment wspomnień urodzonego w Płocku Hermana Kruka (zdjęcie) żydowskiego bibliotekarza, kronikarza wileńskiego getta. 20 stycznia 1942 Tej niedzieli, tu w getcie utworzony został Związek Literatów i Artystów. Już teraz w Związku zarejestrowano 20 pisarzy żydowskich, 22 artystów scenicznych, 16 muzyków i śpiewaków oraz malarzy. Poza tym istnieje lista 15 rodzin pozostałych po wywleczonych siłą pisarzach i artystach. Zadania związku : samopomoc i pobudzenie do artystycznej twórczości w getcie, opracowanie kroniki wprowadzonych żydowskich pisarzy, artystów i intelektualistów, zbieranie ich zagubionej twórczości.

kruka

1797

generał Jan Henryk Dąbrowski (grafika) wydał odezwę do Polaków zachęcającą ich do wstąpienia w szeregi tworzących się we Włoszech Legionów Polskich. Oto jej treść: ” Wierny ojczyźnie aż do ostatniej chwili, walczyłem za jej wolność pod nieśmiertelnym Kościuszką. Upadła ona wprawdzie, lecz zostaje nam pocieszająca pamięć, żeśmy wylewali krew naszą za kraj naszych przodków, i żeśmy widzieli nasze sztandary tryumfujące pod Dubienką, Racławicami, Warszawą i Wilnem. Polacy! nadzieja nas jednoczy. Francya tryumfuje; walczy ona za sprawę narodów. Starajmyż się osłabiać jej nieprzyjaciół; zapewnia ona nam schronienie, oczekujmy lepszych przeznaczeń dla naszego kraju; stawajmy pod jej chorągwiami, są one chorągwiami honoru i zwycięstw. Legiony polskie formują się we Włoszech, na tej ziemi niegdyś świątyni wolności. Już oficerowie i żołnierze towarzysze prac waszych i waszej waleczności, są zemną; już organizują się bataliony. Przychodźcie towarzysze moi! rzućcie broń którą was nosić zmuszono. Walczmy za wspólną sprawę narodów, za sprawę wolności pod walecznym Buonapartem, zwycięzcą Włoch. Trofea Rzeczypospolitej francuskiej są naszą jedyną nadzieją, przez nią tylko i jej sprzymierzonych, odzyskamy te drogie ogniska nasze, które opuściliśmy ze łzami. W kwaterze głównej w Medyolanie dnia 20 stycznia 1797r. - l go Pluviose roku Vgo Rzeczypospolitej francuskiej polski Jenerał - porucznik (-) Jan Dąbrowski.”

dabrowski


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More